Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY MALOOBCHOD

(podle občanského zákoníku)

 

obchodní společnosti

ROS ZEFYRA s.r.o.

se sídlem Vančurova 414, 54301, Vrchlabí

identifikační číslo: 28805160

zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28327

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.roszefyra.cz

 

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.         Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ROS ZEFYRA s.r.o., se sídlem Vančurova 410, 54301, Vrchlabí,  identifikační číslo:28805160, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28327 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.roszefyra.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.         Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.         Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.         Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.         Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. uživatelský účet

2.1.         Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.         Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.         Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.         Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.         Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsící nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.         Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. uzavření kupní smlouvy

3.1.         Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.         Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.         Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.         Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.         Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Nákupní košík“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.         Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.         Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.         Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. cena zboží a Platební podmínky

4.1.         Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

    • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Vančurova 410, 54301, Vrchlabí;
    • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
    • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2601281329/0800, vedený u společnosti Česká Spořitelna (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2.         Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.         Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.         V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.         V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.         Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.         Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.         Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. odstoupení od kupní smlouvy

5.1.         Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.         Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@roszefyra.cz.

5.3.         V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.         V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5.         Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.         Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.         Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. přeprava a dodání zboží

6.1.         V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.         Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.         V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.         Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.         Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1.         Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až2117 a§ 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.         Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.         Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.         Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5.         Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.         Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.         Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.         Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.         Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@roszefyra.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.         Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.         Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. ochrana osobních údajů

9.1.         Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.         Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a       (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.         Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.         Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.         Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.         Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.         Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.         V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.         Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1.      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.      Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY VELKOOBCHO

                                                            (podle obchodního zákoníku)

 1. Všeobecná ustanovení 

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti ROS ZEFYRA s.r.o. a zákazníka při dodávkách kancelářských potřeb, spotřebního materiálu drogistického zboží a obalového materiálu a dalšího zboží ze sortimentu společnosti ROS ZEFYRA s.r.o. zákazníkovi na základě jeho objednávky.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny osoby a firmy, které vystaví firmě ROS ZEFYRA s.r.o. objednávku a firma ROS ZEFYRA s.r.o. si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky kdykoli upravit.

Veškeré vztahy mezi ROS ZEFYRA s.r.o. a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

2. Objednání zboží  

Objednání zboží může být společnosti ROS ZEFYRA s.r.o. zaslána poštou, telefonicky, faxem, elektronicky, či ji lze předat osobně nebo prostřednictvím obchodního zástupce. Veškeré aktuální kontaktní údaje jsou zveřejněny na internetové adrese www.roszefyra.cz .

Údaje na objednávkách pro společnost ROS ZEFYRA s r.o. musí být uvedeny pravdivě a musí obsahovat náležitosti specifikované touto všeobecnou smlouvou:

a) identifikační údaje objednavatele a to především obchodní název dle živnostenského list nebo výpisu z Obchodního rejstříku, dále pak IČO, DIČ a fakturační adresu. V případě první objednávky pak kopie živnostenského listu, výpisu z Obchodního rejstříku a v případě, že je objednavatel plátce daně z přidané hodnoty pak osvědčení o registraci DPH,

b) v případě jiné dodací adresy než je adresa fakturační, pak přesné uvedení této dodací adresy,

c) jméno odpovědné osoby a kontaktní údaji (telefon, email apod.),

d) údaje konkretizující objednávané zboží, kód doplněný názvem a v případě potřeby doplněný barvou. Udané množství objednávaného zboží,

e) datum a čas dodání, místo dodání pokud je odlišné od fakturační adresy.

Pokud objednávka nebude řádně vyplněna, vystavuje se objednávající riziku nevyřízení objednávky. V případě nedostatečně či chybně vyplněného formuláře se společnost ROS ZEFYRA s.r.o. zavazuje vynaložit veškeré úsilí kontaktovat objednávajícího a požádat ho o doplnění objednávky. Po doplnění chybějících údajů společnost ROS ZEFYRA s.r.o. objednávku kladně vyřídí v dohodnutých termínech, druzích a množstvích.  

3. Kupní cena zboží  

Aktuální kupní ceny za prodávané zboží jsou uvedeny na internetové adrese www.ROS ZEFYRA.cz . Společnost ROS ZEFYRA s.r.o. si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu cen zboží oproti ceně uvedené v tištěném katalogu v případě výrazných a prokazatelných změn vstupních cen od svých dodavatelů.

4. Platební podmínk

Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží v hotovosti při předání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet společnosti ROS ZEFYRA s.r.o., uvedeném na daňovém dokladu, a to do data splatnosti, uvedeného na daňovém dokladu. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti ROS ZEFYRA s.r.o., uvedeného na daňovém dokladu.

Pro případ platby bezhotovostním převodem s odloženou splatností musí zákazník uzavřít písemnou rámcovou dohodu o spolupráci se společností ROS ZEFYRA s.r.o. Splatnost kupní ceny je 14 dní od data doručení daňového dokladu nebo do data splatnosti, uvedeného na daňovém dokladu. V případě, že je zákazník v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na výhodu individuálních obchodních podmínek a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. V případě, že má zákazník vůči společnosti ROS ZEFYRA s.r.o. neuhrazené závazky po splatnosti nebo se v minulosti opakovaly úhrady závazků až po uplynutí splatnosti, vyhrazuje si společnost ROS ZEFYRA s.r.o. právo vyžadovat platbu v hotovosti při předání zboží nebo platbu předem, bez ohledu na znění individuální rámcové smlouvy. V případě, že zákazník odmítne uhradit kupní cenu předem nebo v hotovosti při převzetí zboží, vyhrazuje si společnost ROS ZEFYRA s.r.o. právo dodat objednané zboží až po úhradě všech závazků zákazníka vůči společnosti ROS ZEFYRA s.r.o. 

5. Uzavření kupní smlouvy 

Doručením úplné objednávky dochází mezi zákazníkem a společností ROS ZEFYRA s.r.o. k vytvoření návrhu na uzavření kupní smlouvy a okamžikem převzetí zboží zákazníkem a následným potvrzení příslušných dokladů (faktura, dodací list apod.) dochází k uzavření kupní smlouvy.

6. Reklamace a záruční doba 

Způsob dodání zboží, termín dodání
Společnost ROS ZEFYRA s.r.o. dodá zboží v předem dohodnutém čase a rozsahu na adresu, která bude zákazníkem uvedena na objednávce. V případě nadměrných objednávek, více balíků, vižší hmotnosti objednávky, může společnost ROS ZEFYRA s.r.o. upravit uměrně dopravné.
Pokud nebude dohodnuto jinak, společnost ROS ZEFYRA s.r.o. dodá objednané zboží nebo jeho část zákazníkovi v pracovní dny mezi 7:30-16:00.

Standardní dodací doba od převzetí úplné objednávky je 24 hodin, ne však v případě, že dojde k dohodě jiné dodací lhůty, nebo v případech situací neovlivnitelných společností ROS ZEFYRA s.r.o. Zboží společnosti ROS ZEFYRA s.r.o., zboží zakázkové, s dotiskem loga, reklamní předměty a ostatní vybrané zboží, má dodací lhůtu individuální dle výrobních možností a termín dodání je stanoven dohodou. Je-li termín dodání delší než 24 hodin od převzetí úplné objednávky, zavazuje se společnost ROS ZEFYRA s.r.o. vždy kontaktovat zákazníka, tuto skutečnost mu oznámit, shodnout se na termínu dodání, případně pomoct zvolit takové zboží, které je možné dodat do 24 hodin od dokončení objednávky.

Zákazník je povinen neprodleně písemně informovat společnost ROS ZEFYRA s.r.o., o změně dodací adresy nebo osoby určené k převzetí zboží, o přesunutí termínu dodání zboží nebo jakýchkoliv údajů, které můžou ovlivnit způsob dodání. Společnost ROS ZEFYRA s.r.o. neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo pozdním dodáním zboží, pokud zákazník porušil tuto svoji povinnost.

Nebezpečí vzniku škody přechází na zákazníka okamžikem převzetí dodaného zboží.

7. Reklamace a záruční doba

Zákazník se zavazuje při převzetí zboží zkontrolovat dle dodacího listu nebo faktury správnost druhu a množství a také zkontrolovat, že dodávka zboží neobsahuje poškozené zboží, a tuto skutečnost potvrdit svým podpisem a otiskem razítka při převzetí zakázky. V dodacím listu či faktuře bude uvedena přesná identifikace zákazníka a dodaného zboží dle objednávkového formuláře. V případě, že si zákazník dodané zboží nezkontroluje podle dodacího listu ihned při doručení zásilky, vystavuje se riziku neuznání reklamace ve smyslu druhu a množství zboží a poškození zboží. 
Zákazník je povinen po zkontrolování a převzetí dodávky zboží uvést na dodací list nebo fakturu jméno přebírající osoby hůlkovým písmem, čitelně ho podepsat a orazítkovat a potvrdit tak převzetí a správnost dodávky. 
Zákazník má právo dodané a nepoužité zboží, v originálním balení, vrátit, a to ve lhůtě 10–ti pracovních dnů po obdržení dodávky. V případě, že se jedná o zboží, které bylo speciálně upravováno na přání zákazníka, vrácení zboží nebude umožněno. 
Reklamace vad na zboží dodaném společností ROS ZEFYRA s.r.o. se provádí standardním způsobem dle obchodního zákoníku. 
Reklamaci zákazník musí uplatnit neprodleně po zjištění závady, a to písemnou formou se specifikací závady, uvedením čísla dodacího listu nebo daňového dokladu, na kterém je uvedeno reklamované zboží, a návrhu řešení reklamace. 

Záruční doba je 24 měsíců, pokud není právními předpisy nebo přímo výrobcem stanovena odlišně. Tyto odlišné záruční doby jsou vždy uvedeny v katalogu nebo v e-shopu společnosti ROS ZEFYRA s.r.o. Pro občerstvení, kancelářskou techniku a spotřební materiál k výpočetní technice platí vždy záruční doba stanovená výrobcem, uvedená na obalu tohoto zboží.

8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě eautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1) požádat prodávajícího o vysvětlení

2) požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Závěrečná ustanovení 

Při uzavíraní individuální kupní smlouvy platí všeobecné obchodní podmínky, pokud nejsou upraveny v individuálních obchodních podmínkách smlouvy. Úprava všeobecných obchodních podmínek v rámci individuálního obchodního vztahu musí být podložena písemnou smlouvou podepsanou statutárními orgány obou stran. 

Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie"), aby vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. K rukám předsedy představenstva Unie se na adresu Cejl 91, 602 00 Brno podává žaloba a tato adresa je i doručovací adresou rozhodce a místem, kde bude RŘ probíhat. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu. Takto je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení, může jim být doručováno na adresy uvedené v dokumentu obsahujícím rozhodčí smlouvu a že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz.   

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnost dnem 29.1. 2014

Petr ZEMAN